július 20, 2013

Nikos A. Salingaros: A Huszadik Század építészete, mint Kultusz(Gropius) "Szeretett volna egy kultikus épületet emelni, hét boltívvel, melyek a hét fő erényt szimbolizálták volna, azúrkék üvegboltozattal, rajta arany nap és csillagok. A művészettörténészek találtak egy hasonló leírást 1616-ból a Fama Fraternitas-ban, mely a Christian Rosenkreutz által alapított rózsakeresztes testvériség működését írja le." (forrás)

(A fenti illusztráció nem része az eredeti esszének, BCS)

-------------------------------------


1. Bevezetés

Arra a meglepő felismerésre jutottam, hogy az építészeket nem érdeklik az építészet törvényei. Ehelyett épületeiket művészeti divatok és rövidéletű filozófiai megfontolások alapján tervezik. Ugyanez a reakció váltotta ki kiváló kollégáim, Christopher Alexander és Léon Krier erőfeszítéseit az építészet tudományággá reformálására. Egy másik közelmúltbeli kísérlet volt Károly herceg kezdeményezése. Annak ellenére, hogy a brit közvélemény túlnyomó többsége támogatta az építészetről alkotott emberi felfogását, a herceg kísérlete végül kudarcba fulladt. Hogyan tudja az építész szakma ilyen sikeresen visszaverni a reformkísérleteket? Azt hiszem, hogy a válasz egy rendszer-jelenségben rejlik. Az építészet egy kultusz, és az utolsó dolog, amit egy kultusz szeretne, hogy egy egzakt tudományos diszciplínává alakítsák át. Ennek oka, hogy a két fajta rendszernek nagyon különbözőek a belső szerkezetei, amelyek kialakítják az ellenőrző hatalmi struktúrákat. 

FolytatásNem létezik egyszerű átalakulás egy kultuszból egy logikai szabályokon alapuló tudományágba. Az építészet nincs stabillá téve a beérkező hatásokkal szemben úgy, ahogy a tudomány. A tudományban létezik nagyléptékű és hosszútávú rendszerstabilitás. Ezzel ellentétben a modern építészet , mint bármelyik más, nem racionalitáson és tapasztaláson alapuló hiedelemrendszer hajlamos a rendszer katasztrofális összeomlására, mert még kis változásokat sem képes tolerálni. Abban a pillanatban, amikor a társadalom úgy dönt, hogy elveti az építészetet, mint kultuszt és azt egy logikai tapasztalatokon alapuló szakmát képező építészettel helyettesíti, a jelenlegi építészeti hatalmi szerkezet meg fog szűnni létezni. Egy új emberek által képezett új hatalmi szerkezetet egy új oktatási rendszer fog támogatni. Az intézményes építész-elit tisztában van azzal, hogy további hatalma a jelenlegi rendszer fenntartásától függ, és hihetetlen erőfeszítéseket tesz a társadalom feletti uralma megőrzéséért. 

2. A kultusz definíciója

Egy rendszer veszélyes kultusznak tekinthető, ha rendelkezik a következő jellemzőkkel, kombinálva a célokat a technikákkal:

1. Romboló szándéka van 
2. Tagjait elszigeteli a világtól 
3. Speciális tudást és erkölcsöt tulajdonít magának 
4. Szigorú engedelmességet követel 
5. Agymosást alkalmaz 
6. Az egyén világnézetét másikkal váltja fel 
7. Önmagára hivatkozó filozófiával rendelkezik 
8. Létrehozza saját nyelvét, amely kívülállók számára érthetetlen 

A következőkben be fogom mutatni, hogy a modern építészet eleget tesz ezeknek a kritériumoknak. 

3. Az építészet és a kultuszok

Ma kevés ember lát kapcsolatot az építészet és a vallás között. Eközben a két legutóbbi évszázadig az építészetet nem lehetett elválasztani a vallástól. Mára az építészet elszakadt a vallástól, létrehozva saját kultuszát. Az építészet a vallással verseng, mert gyakorlóinak transzcendens élményeket ígér. Misztikus bűvöletet kínál, melybe tisztán a kreativitás ereje nyújt betekintést, miáltal a lehetőség minden beavatott számára fenáll. Az építész a transzcendens kifejezésre lát esélyt egy épület gyakorlati hasznán túlmenően. A modernistáknak a funkcionalizmushoz való kinyilvánított ragaszkodása ellenére ők is saját eszméik bűvöletébe estek a formák általi kifejezéssel kapcsolatban. Ezek alapján nem meglepő, hogy az építészet visszaélt a vallás eszközeivel saját karrierje érdekében. 

A Bauhaus és Taliesin – a két "alkotóelem", amin a mai építészeti oktatás alapul – egy kultusz-struktúrát követett. Walter Gropius egy szigorú, autoritáriánus kultusz-rendszert hozott létre a Bauhaus bentlakó tanítványai számára. Johannes Itten, a Mazdaista (Zarahusztra) vallás egy kultikus leágazásának követője beavatta a Bauhaus tanítványait annak misztikus praktikáiba. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, és Theo van Doesburg (valamennyien a Bauhaus tanárai egy ideig) a Helena Blavatsky által vezetett teozófiai mozgalomhoz tartoztak. Teozófista társuk, Dr. M. Schoenmackers misztikus kozmológiáját követték, akinek asztrológiai elméletei kimondták, hogy csak az elsődleges színek, a sárga, kék és vörös használhatók. Az Atlanti óceán túlpartján a kultikus gyakorlatokat Olgivanna Wright, Frank Lloyd Wright harmadik felesége szervezte, aki a görög-örmény misztikus, George Gurdjieff tanítványa volt. 

Gropius azonnal alkalmazni kezdte anti-tradícionalista elveit, amint a Harvard Egyetem építészeti tanszékének vezetője lett 1938-ban, modellt nyújtva a háború utáni építészeti oktatás számára. Az iskolák nemsokára világszerte másolták amit ő és Wright tett. Lényegtelen, hogy a fent említett spirituális csoportok hasznos, üdvös, vagy ártalmas kultuszokat képviseltek. Kultusz-módszereket alkalmaztak, hogy az építészetet egy új kultusszá tegyék, méghozzá egy virulenssége és romboló szándékai miatt hihetetlenül veszélyes kultusszá. A modernizmusnak kulcsfontosságú vonása volt az abszolút hit a pre-modern építészet egésze eltüntetésének szükségességében. A pont, ahol az építészet kultusszá vált, azonosítható a hagyományos építőkultúra elvetésével. Akárcsak a tudomány, az építészet a gyakorlati tudás és technikai szakértelem hatalmas tárával rendelkezik, amelyet előbb el kell sajátítania annak, aki eredeti műveket akar létrehozni. Ennek az egésznek az eldobásával a modernisták azonnali kielégülést tudtak ajánlani azoknak, akik csatlakoztak a kultuszhoz. A kreatív géniusz mítoszának felhasználásával vonzották követőiket. A fiatal építészeknek továbbra is évekig kellett tanulnia, de az idő egészen mással telt. A tudás lényegi elemeinek tanulása és elsajátítása helyett az építészet kultuszának szolgálatát gyakorolták. 

4. Agymosás

A kultusz indoktrinációja a személy magabiztosságának és önérzetének, vagyis intuíciója és érzékei gyermekkori fejlődése útján kialakult érzelmi egyensúlyának a lerombolásával kezdődik. Az ennek elérésére szolgáló taktika magában foglalja a mentális és fizikai megalázást az addig automatikus és természetes reakciók lejáratására. Amint valaki belső stabilitásának és egy világnézethez való viszonyítása rögzülésének fő pontja ki van törölve, a jelölt nyitott bármiféle indoktrinációra. Az építésznövendékeket évtizedeken át az az üzenet formálta, hogy a díszítések, építészeti formák, felületek és színek által okozott érzéki öröm egy bűncselekmény. Ki van nyilvánítva, hogy az élvezet ilyen forrása csak primitív népekhez és társadalmilag degenerált egyénekhez illik. Sőt, elvárhatóan, az érzelemkeltő építészeti elemekre való kultivált nem-reagálás jellemzi a kiemelkedően intellektuális egyént. Mivel azonban az ezen tiltott elemekre való pszichológiai és fiziológiai reakció normális, ez az üzenet magában foglalja a bűnösség és értéktelenség érzéseit, ami szükséges a tanítvány lelkivilágának lerombolásához. Később az önérzetet újjáépítik a modernista repertoár idegen, ellenséges formáinak és felületeinek felhasználásával – és onnantól kezdve csak a kultusz valóságát tekintik érvényesnek. 

A Bauhaus egyik szlogenje a „nulláról kezdeni” volt. Ennek a szándéka az emberi tudat radikális átalakítása volt. Minden bekerülő tanítvány intenzív pszichológiai átformálásnak volt kitéve, amely az építészettel kapcsolatos minden előfeltevés kitörlését célozta, mintegy újraírva a tanítvány idegi áramköreit. Az építészeti képzés stúdió-módszere tökéletesen működik, mint a kultusz indoktrinációjának technikája. A hallgató projektjét az alapján bírálják el, -- anélkül, hogy ez bizonyított logikai kritériumokon alapulna – hogy az mennyire emlékeztet jelenleg divatos épületekre. A hallgató érdemjegye teljesen a tanár szeszélyétől függ. Nem csoda, hogy a széltében hangoztatott célkitűzés ellenére a határtalan kreativitásról, az összes hallgatói projekt egyformán néz ki és megfelel a stilisztikai dogmának. Azokat a hallgatókat, akik nem fogadják el a kultusz hiedelmeit, eltávolítják, mielőtt megkapnák osztályzatukat, így soha nem kerülnek be az építész szakmába. 

5. A Dekonstruktivizmus kultusza

Két fizikus, Alan Sokal és Jean Bricmont megsemmisítően leleplezte a legprominensebb francia dekonstruktivista filozófusokat, mint sarlatánokat. A sarlatánok számára nincs menedék a tudományos világban. A tudóstársadalom elűzné őket pozícióikból, ahol folytathatnák ártalmas tevékenységüket. A tudománynak szükséglete, hogy jobban védelmezze saját alapjait, mint egyes tagjait, ami nem fordul elő egy hatalomvezérelt ágazatban, amely nélkülözi a tudományos alapokat. Az építészeti kűzdőtéren a dekonstruktivisták támadhatatlanok, mert ez a diszciplína nagyrészt kultikus hiedelmeken alapul. Azok, akik a dekonstruktivista filozófiát használják fel, hogy igazolják bizarr építményeiket, ma szakmájuk csúcsán vannak. Van valami veszedelmesen rossz egy társadalomban, amely elmulasztja leleplezni az intellektuális imposztorokat. Ha egy rendszer egy része patológiás, az az egész rendszert veszélybe sodorja. A rendszerkapcsolatok alkalomadtán megfertőzik az egész rendszert, (ebben az esetben a társadalom egészét) és ezáltal elpusztítják azt. Civilizációnk annyira önelégültnek tűnik jelenkori technikai fejlettségétől, hogy nem ismeri fel a veszedelmeket, amelyek magát a létét fenyegetik. Meg vagyunk zavarodva technológiai játékszereinktől és nem alkalmazzuk tudományos ismereteinket abból a célból, hogy fenntartsuk társadalmunk egészséges működési rendjét. 

A tradícionálisabb kultúrák tudatában vannak, hogy valami retentően rossz történik, de nem tudják, hogyan reagáljanak konstruktív módon. Az építészeti iskolák olyan diplomásokat képeznek, akikbe belenevelték a dekonstruktivista filozófiát, miközben képtelenek megtervezni egy egyszerű épületet, amely összhangban lenne az emberi érzékekkel. Ezenkívül ismertté vált, hogy a dekonstruktivista épületek eltávolítják az életet a környezetből. Az élet itt matematikai fogalmakkal definiálva a szervezett komplexitás mérhető fokát jelenti, amely jellemző az élő szervezetekre. Mindebből még távolról sem fognak fel semmit sem a gyakorló építészek, sem az építészhallgatók, mivel ez a diszciplína teljesen önmagára hivatkozóvá vált. Nincs kapcsolat a külső valósággal, ami a dekonstruktivisták arogánsan meghirdetett alapvető szándéka. A dekonstruktivisták programja a tudás és érvelés logikai alapjainak lerombolása olyan módon, hogy azt többé már ne lehessen rekonstruálni. A dekonstruktivista építészek számára nincs többé utópia, csak nihilizmus. 

6. Építészeti kultusz-szimbólumok

Miközben pszichológiai idomítást használnak az építészhallgatók tudatának újraformázására egy „engedélyezett” kép-készlettel, ez az indoktrináció negatív képzettársításokat alakít ki a tradícionális épületek „tiltott” képeivel kapcsolatban. Egy figyelemreméltóan hatékony propagandakampány sikeresen kapcsolta össze a hagyományos építészetet a történelem összes bajával. Ma sokak számára egy klasszikus stílusú épület valamiféle gonoszt testesít meg, egy helyi hagyományos stílusú épület pedig komoly akadályt jelent a haladás útján. Ugyanúgy, ahogy a kísérleti állatokat és a hadifoglyokat idomítják egy adott ingerre való automatikus reagálásra, vannak az építészek idomítva arra, hogy fizikai ellenszenvet érezzenek egy hagyományos stílusú új épület láttán. Olyan agymosásban részesültek a kultusz által, hogy gondolkodás nélkül felismerjék a kultusz „ellenségét”. 

A modernizmus kultikus szimbóluma egy üres négyszög, ahol az annak belseje által kifejezett üresség koncepciója éppoly fontos, mint éles szögletes peremei. Mivel a modernista dogma szigorúan tiltja a díszítést az 1cm-2m közötti emberléptékű tartományban, nem létezik valódi modernista szimbólum abban a tartományban, melyhez emberi lények kapcsolódhatnak. A modernizmus idegen esztétikájának érvényesítését az üresség létrehozásával érik el. Ennek szimbóluma pontosan a szimbólumok hiánya. A „tiszta” forma mentális képe kitörli az élő szerkezetet világunkból. Theo van Doesburgnak (a De Stijl és a Bauhaus tagja) tulajdonítják a mondást: "Számunkra a négyzet az, ami a kereszt volt a korai keresztények számára". Itt egy filozófiai szintváltással találkozunk, a vizuális szimbólumoktól az absztrakt eszményhez. A modernisták a geometriai tisztaság elérhetetlen absztrakcióját imádták, és ez felváltotta a múlt összes vizuális és építészeti szimbólumát. Ez jelzi az értékváltást a hagyományos szimbólumokról és szabályokról (amelyek képesek voltak kifejezni a vallást) egy absztrakt eszményre (amely ezáltal verseng a vallással). 

A dekonstruktivizmus a modernizmus egy leágazása, mely fenntartotta szülője sok kultikus szimbólumát; például az éles peremeket és high-tech felületeket. Újdonságot keresve egy szigorúan korlátozó stílus keretein belül a dekonstruktivista építészek elhagyták a korai modernizmus vízszintesen szervezett négyszögletes geometriáját, megtört egyeneseket, átlókat és íveket létrehozva. A modernizmus ideológiai célkitűzése a történelmi formák és szimbólumok másolásának megszüntetésére a szigorú geometriai absztrakció útján valósult meg. Az egyetlen lehetséges haladási irány az üres absztrakció felől -- a hagyományos építészet rendezett komplexitásához való visszatérés nélkül -- a formák teljes lerombolása. Mivel a modernizmus, mint eszmerendszer tagadja a szervezett komplexitást, csak szervezetlen, szétszórt komplexitássá fejlődhetett. Az építészeti kultikus szimbólumok virusokként viselkednek, melyek megfertőzik az épített környezetet. Sikerült még a hagyományos vallások parazitáivá is válniuk azzal a következménnyel, hogy a háború után épült egyházi épületek a kultusz ideológiáját terjesztik híveik spirituális értékei helyett. 

7. A megoldás

Mivel maga vált az establishmentté, az építészeti kultusz ma ellenőrzi az építészeti oktatást és a médiát. A dekonstruktivizmus napjainkban áthatja a művészetet, irodalmat, filozófiát és a társadalomtudományokat, hol találhatunk hát józanságot és támaszt? Létezik két diszciplína, melyek ellentétesek a kultuszokkal, és amelyek természetes szövetségesek lesznek a jelen és a jövő humánus építészete számára. Ezek a tudomány, és a vallás. Egy destruktív kultusz gyengesége az, hogy egyaránt el van vágva a tudománytól és Istentől. Sajnos a modernisták galádul visszaélnek a tudománnyal és ma a dekonstruktivisták nagyhatású propagandagépezete átvesz olyan szakkifejezéseket, mint „fraktálok”, „nemlinearitás”, „káosz” és „emergencia”. Tudatnunk kell a világgal az igazságot: hogy az új tudományok egyértelműen a tradícionális építészetről mutatják ki, hogy ugyanazokban az alkotó folyamatokban gyökerezik, amelyek a világegyetem többi részét is létrehozzák. Egy új, humánus építészet áthidalhatja a szakadékot tudomány és vallás között, és ez a szövetség egy jobb világot teremt.

Forrás: INTBAU Volume 1, Essay Number 3 (November 2002).

Fordította: Bobkó Csaba


Irodalom:
  • Mehaffy, Michael W. and Salingaros, Nikos A., "Geometrical Fundamentalism", in Plan Net Online Architectural Resources, (January 2002) , approximately 20 pages. 
  • Salingaros, Nikos A. and Mikiten, Terry M., "Darwinian Processes and Memes in Architecture: A Memetic Theory of Modernism", in Journal of Memetics -- Evolutionary Models of Information Transmission, volume 6 (2002) , approximately 15 pages. Reprinted in DATUTOP Journal of Architectural Theory, volume 23 (2002), pp. 117-139. 
  • Sokal, Alan and Bricmont, Jean, Fashionable Nonsense, Picador, New York (1998). European title: Intellectual Impostures.

71 megjegyzés:

Névtelen írta...

már vártam az új posztot. :) látom a betonkatedrálist végül nem citálta.

Tom írta...

Kitünő cikk.Jól mutatja azt, mind a vallás mind a tudomány mind művészet elöbb-utóbb megsemmisülve feloldódik az okkult mételyben ha nem veszi fel a harcot ellene és nem tesz kisérletet arra ,hogy megkülönböztesse magát ettől a sátáni fertötől....

Bobkó Csaba írta...

Mert az a következő Salingaros-cikkhez fog passzolni, amit kimondottan a modernista álépítészek által épített szakrális épületekről írt.

Névtelen írta...

Hogy az építészet miért nem lehet tisztán tudományág mindenféle művészeti behatás nélkül??
Erre egy nagyon egyszerű válasz van és az nem egy okkult vallás, vagy sátánizmus, az a magyarázat, hogy az embereknek van esztétikai elvárásaik az építészettel szemben, mert nem csupán mérnöki szerkezetekben szeretnének lakni.
A hallgatók agymosása, a fizikai, szellemei megtörés teljesen félremagyarázott itt. Minden egyetemi szakon vannak úgymond kultuszok, mindenhol van adott értékrend, de alapból mindenhol új dolgokat tanul az ember.
Az tény hogy az építész szakok valamennyire megtörik az embert, de ez csupán abból adódik, hogy az építész hallgatók eleve annyi fajta tárgyal találkoznak és annyi féle elvárással amit nehéz teljesíteni, más szakokon fele ennyit nem tanulnak a hallgatók, de ez ebben a szakmában elkerülhetetlen.
Az is elkerülhetetlen, hogy egy valamilyen vallású ember az épületekbe bele ne vigye a nézeteit, sőt minden tulajdonságát beleviszi egy épületbe nem csak a vallási nézeteit, ezzel nincs semmi baj, ezek az építészek nem raktak szabadkőműves jelképeket az épületeikre, színek pedig minden vallásban vannak...
Az hogy a diákoknak megszabják hogyan tervezzenek ez félig meddig igaz. Akár milyen stílusban tervezhetsz ami építészettörténetileg, művészetileg logikus, tehát alapvetően modern dolgokat, mert modern korban modern épületeket tervezünk, mint ahogy a gótikában gótikus épületeket terveztek stb...
de modernből is van rengeteg fajta.
Másrészt mivel művészetileg is meg kell terveznünk egy házat, már említett okokból, nyilván azt is értékelik, azt hiszem ez is egyértelmű, tehát óhatatlan, hogy valakinek rosszabb.
A jó építészek csak olyan épületeket terveznek amik összhangban vannak az emberi érzékekkel, de az hogy ennek a fickónak nem tetszik az az ő dolga, viszont a magazinok, a könyvek ilyen szempontok alapján választják ki a legjobb épületeket.
"Ezenkívül ismertté vált, hogy a dekonstruktivista épületek eltávolítják az életet a környezetből."
Ezt a mondatot mivel magyarázza? Mert ez a valóságban egyáltalán nem így van.
Nálunk a népi és klasszikus építészetről, a helyi jellegzetességekről pozitív véleménnyel vannak a tanárok, a helyi jellegzetességeket tanuljuk. Építészek is sokszor visszautalnak helyi jellegzetességekre...
Az hogy az épületek nem díszítettek és szögletesek a szobák az miért baj? Miért díszítsük a családi házakat, miért giccsesítsünk ha a világ másik felén éheznek, ráadásul az építési technológia is megkérdőjelezhetővé teszi az épületek díszítését, mert a műanyaghab stukkó nem ugyanaz mint egy kő díszítmény, másrészt a felületek adják a díszítést, a térkompozíciók nyújtanak az igényes épületeknél érzelmi többletet stb., ami viszont a történelmi építészetben volt elhanyagolva. Egyébként a parasztházak is legfeljebb a külső utcára néző homlokzatukon voltak díszítettek, belül egyáltalán nem... akkor annak miért nem lettek olyan hatalmas következményei??

Névtelen írta...

A vallástól tényleg eltávolodott az építészet, a kommunizmus stb. hatására, mint ahogy a művészetek, de mivel az építészet nem egyenlő a vallással, másrészt ennek legfőbb oka az, hogy régen a legtöbb építőművészeti értékű épület vallási épület volt, ma ez már csak egy kis része a minőségi épületeknek, ez inkább társadalmi változásoknak tudható be, nem összeesküvéseknek.
"A modernizmus ideológiai célkitűzése a történelmi formák és szimbólumok másolásának megszüntetésére a szigorú geometriai absztrakció útján valósult meg."
Ez igaz, minden kor új építészeti stílusa erre törekedett, kivéve a reneszánsz, klasszicizmus, de egyébként azok pontosan a pogány római építészetet másolták mégis jól működő templomok épültek abban a korban...
Egyébként minden kor új építészeti irányzata negatív kritikát kapott a következő kortól, mint most ebben a cikkben pl. gótika (gottico)- jelentése: barbár, a barokknak a jelentése nyakatekert okoskodás, de a szecessziót pl. a korában túl giccsesnek találták, ma már ezek az épületek világhírűek.
Lehet ilyen belemagyarázásokat alkotni, ilyen erőltetett fecsegést a modern építészetbe, de attól még ezek az épületek nem fognak senkit megenni, nem lesznek veszélyesek, nem hirdetik azt, hogy a hit az rossz, nincs rajtuk ilyen szöveg és az, hogy az építészeti élményt valamilyen szinten szervezetlenséget sugall, az igen is szervezett marad, csak egy új szabályrendszer, egy új stílus szabályrendszere szerint.

Bobkó Csaba írta...

Szerintem te még emészd egy darabig ezt a Salingarost... Ha építészhallgató vagy, akkor teljesen igazolod, amit S. az építészképzésről ír. De ezt nehogy elriasztásnak vedd, örülök, ha vita van azokkal, akik a modern építészet hívei és szakmai képviselői. Még jön egy cikk Salingarostól, aztán tervezem összevetni egy bejegyzésben, mennyire illik, amiket ír pl. konkrétan Makovecz tevékenységére, annak ellenére, hogy a szavak szintjén ő inkább szidta a modernistákat. Csakhogy az Őrfi által az életmű legértőbb tanítványának nevezett Ekler a borzas-zsindelyes Makovecz-esőbeálló stílus után visszatért egy ortodox modern brutalizmushoz. Ez is jelzi, hogy a formai megoldások különbségeitől függetlenül a makoveczisták is és a "poszt"modernisták, dekonstruktivisták is a modern építészet képviselői. A lényeg, hogy ez egy destruktív szekta...

Névtelen írta...

nem értem, hogy egy építészt miért kell az alapján megbélyegezni, hogy modern épületeket tervez, még ha maga szerint szekta vezeti az építészetet akkor is, kérdem én, ha kiderülne holnap hogy az országunkat szekta vezeti, akkor minden egyes ember szektás ként lenne megbélyegezve?
Ha kiderülne, hogy az építészetet szektások vezetik, az építészeti irányzatokat, akkor egyik napról a másikra lebontanák az összes ilyen épületet, vagy megkérdőjeleznék azoknak művészeti, használati értékét?
Nem!
Pl. Amikor kiderült, hogy zsidó a facebook alapítója, akkor az antiszemita nézetű emberek töröltették e magukat?
Nem, mert egy hasznos honlap, mely a legnagyobbat alkotta az internetes kommunikáció világában.
Lehet magának nem tetszenek a modern, posztmodern, organikus, dekonstruktivista, parametrikus, amorf, minimalista stb. épületek, de attól még rengeteg tanulmány, írás stb. fogalmazta meg miért szépek, miért van ebben a világban, ebben a korban helyük ezeknek az épületeknek.
Még mindig nem értem, hogy pl. egy modern épület hogyan hirdetheti azt, hogy ő okkult, hogy ő maga a szekta.
Egy minimalista épület magának miért illuminátus szektát jelképez, miért nem a tisztaságot, egy dekonstruktivista épület miért a pusztulás káoszát, miért nem a teremtés zavarát, az organikus fából készült csíksomlyói hármasoltár magának miért egy szörnyet ábrázol, ha lehetne egy angyal is, maga miért mindenben a rosszat látja meg.
Maga hogy tud egyszerre leleplezni költőket, építészeket, logókat, festményeket, szobrokat, ha az irodalmárok, az építészek, a grafikusok, a festők, a szobrászok nem képesek leleplezni?
Ezek szerint csak maga a tökéletes?
Miért nem szól a búcsúzarándokok, papok, püspökök közül senki, hogy bontsák le a Makovecz oltárt?
A pápa, püspökök, érsek miért engedik, hogy modern templomok épüljenek tucat számra?
Talán maga jobban ért a valláshoz mint a pápa, vagy a püspökök, hogy maga észreveszi az okkultizmust?
Vagy tán a pápa, püspökök stb. ők is okkultak, ők is a szekta részei, talán csak maga nem része a szektának?
Nem lehet hogy csak maga a tökéletes? Mert maga ezt gondolja! Ki is gondolja még ezt? Úgy hiszem a sátán. Várjon csak, én lelepleztem magát, maga a sátánista embergyalázó blogger!

Bobkó Csaba írta...

Akadnak itt értelmes felvetések. "egyik napról a másikra lebontanák az összes ilyen épületet, vagy megkérdőjeleznék azoknak művészeti, használati értékét" Igen, épp ezt tette a modernista szekta a premodern építészet termékeivel, az akkori épített környezet túlnyomó részével. Legszívesebben egyik napról a másikra bontották volna le őket, de mivel ez lehetetlen, néhány évtized alatt pusztították el esztelenül a zömét. (hol mennyit) Épp a modernista szekta kérdőjelezte meg a premodern, vagyis nem szektás, normális építészet művészeti, használati értékét. Az előző ügyben pl. bűnnek nyilvánítva a díszítést (ami persze nem nélkülözhetetlen a normális épjtészetben sem, minimalizmus régen is létezett), az utóbbiban saját magát kinevezve "funkcionalistának", miközben a hagyományos épületek sokkal funkcionálisabbak.áA mi a vallást illet és hogy ki ért hozzá jobban, idézem a blogon, hogy Makovecz két pofára szidta azokat a papokat, akiknek kifogása volt az ő épületei ellen, méghozzá úgy, hogy ők voltak a megrendelők, a használók, ráadásul még teológiai kérdésekben is tudatlannak nyilvánította őket, amihez eszerint ő értett:

*(Föld és ég találkozása - beszélgetés Makovecz Imrével:
"Aztán persze van ennek egy másik oldala is, amikor küzdenie kell alantas sötét erőkkel, akik szeretnék ezt megakadályozni. De hát ez hozzátartozik a szakma gyakorlásához, mindig is hozzátartozott. Hozzá bizony, hogy félművelt, különös egyházfiak eretnekséggel, mások nacionalizmussal, rasszizmussal és egyebekkel vádoljanak."
Tehát ha egy pap szerint Makovecz templomtervező tevékenysége ellentétes a katolikus tanítással, akor a pap a félművelt. Ki pofázott itt bele a mások szakterületébe? Ki kiabált kígyót-békát a prímásra, amikor az letiltotta további egyházi épületek tervezéséről? Nem a megrendelő joga eldönteni, milyen építészt bíz meg? Ki képzelte magát tökéletesnek?

Te akarsz engem leleplezni? :-) :-) :-)

Névtelen írta...

Histoista épületek még mindig tucatszám vannak hazánkban, pl. pécs főterén, legtöbb még most is áll, viszont kevés van belőlük, mint ahogy premodernből is, mert elég rövid korszak volt a permodern, a historista építészet, nem hiszem, hogy csak azért lebontották volna őket, hogy ne álljanak.
Egyébként a historizáló, premodern épületek megkérdőjelezhető eszmei háttérrel rendelkeznek, mert utánzáson, egy más kor utánzásán alapulnak, a mai technológiát nem kihasználva, elavult építészeti szerkesztéssel, szerkezeti megoldásokkal stb.
A díszítés hagyományos formája tényleg nem korhű, a mai díszítés felületekben, burkolatokban (pl. látszóbeton, műanyagok stb.) áll, illetve a díszítésről áttevődött a lényeg a szerkezeti megoldásokra, egyrészt a szerkezetük miatt annyira megdrágultak az épületek (drága födémrendszerek, gépészet, szigetelések, nyílászárók stb.) hogy a megbízóknak már nem maradt pénzük díszítésre, másrészt a díszítés helyett, az épületek téralakítása, rendszere, fény árnyék hatások, a hangulatkeltés került előtérbe, ha megnézi a sztárépítészeket, szinte mindegyiknek megvan a saját stílusa, ennek a stílusnak a kifejezése a fontos, nem a díszítésekben való elmerülés.
A hagyományos épületek tényleg rettentően funkcionalisták voltak, de ma már nem lehet egy 3 helyiségből álló parasztházat tervezni egy családnak, mert ma már nem így élnek az emberek, ezért marad a minimalizmus, funkcionalizmus.
Egyébként abban is téved, hogy a funkcionalizmus egyenlő a minimalizmussal, a minimalista épületek formavilága minimális, de túlmutat a funkción, nem csak a funkciót szolgálja pl. japán építészet, vagy portugál minimalizmus.

Amit idéztél, abban nincs benne hogy egyházellenes a pap szerint Makovecz, ezt már maga fésülte hozzá a kis agyacskájában. Szokott építész és megrendelő között vita lenni, nem is csodálkozom, ha ezt mondta Makovecz ugyanis a papok nem tanulnak művészet, vagy építészettörténetet. Ma amúgy is egyre nehezebb a kortárs építészeknek, mert az emberek műveletlenek és fogalmuk nincs a művészetekről, ezért kérnek palotát, meg mediterrán házat...

Bobkó Csaba írta...

Egy kis szövegértés: "félművelt, különös egyházfiak eretnekséggel (...)vádoljanak". Tehát papok állítják, hogy Makovecz eretnek, erre Makovecz, hogy ezek a papok félműveltek - vagyis nem képesek eldönteni, hogy vajon eretnekség-e, egyházellenes-e amit ő művel.
A hagyományos épjtészetet tömbönként takarították el pl. gyerekkoromban, ezt "szanálásnak" nevezték a modernista várostervezők, vagyis gyógyításnak. Ilyenkor nem egyes, már elavult épületeket takarítottak le, hanem négy utca között mindent, gyakran igen stabil és szép, funkcionális, emberi épületeket, amik polgári életformák célszerű színterei voltak. A helyükre falanszterideológia modernista kockaszörnyei kerültek, amikben csak alattvaló-lét lehetséges.
A megrendelőnek joga van bunkónak is lenni. A modernista építészek diktátorkodnak a megrendelőikkel szemben. Palotát olyan kér, akinek telik rá. Ha az építészet a helyén lenne, az emberek nem rendelnének hülyeségeket és ma sem biztos, hogy ők a hülyébbek az építészek fősodrával összevetve.

Névtelen írta...

Ha van rá lehetőség, más Salingaros írást is nagyon szívesen vennénk (gondolom mások is :)).
Hihetetlenül fején találják a szöget ezek az írások és olyan lényegi dolgokat fed föl a szerző melyek ma eszébe sem jutnának senkinek...

Bobkó Csaba írta...

Természetesen, tervbe van véve. Sőt, igazából először a modernista templomépítészetet elemző cikkével terveztem kezdeni, de mivel ez már kész volt, meg logikailag is előzmény, ez került előre. És ráadásul maximálisan találó a Makovecz-életmúvel kapcsolatban is, miközben persze Salingaros nem kimondottan rá, vagy az "organikusokra" gondolt. De ez is bizonyítja, hogy minden ezzel elelntétes önpropaganda ellenére Makovecz és társai is modernisták, mert a modernizmus lényege épp ez, amit itt pontokba szed Salingaros. Tehát a modernizmus nem a kockaformák alakalmazását jelenti, hanem, hogy az építészetet hatalmukba kerítő gnosztikus forradalmárok a szakmát agymosó szektává lakítják, bevezetik az építész misztikus személyi kultuszát, tevékenységüket kb. varázslásnak álljtják be ("zseniális Mester"), elvetik a korábbi épjtészet eredményeit, agymossák az építészhallgatókat és a közvéleményt és tevékenységüket érthetetlen halandzsa-szaknyelvbe csomagolják. Ezt Corbuisier és Makovecz is így csinálta.

Bobkó Csaba írta...

És kihagytam a misztikus, okkult szimbolizmust, mint közös elemet. Egyébként a fenti illusztráció és forrása, a Makoveczék Országépítőjében megjelent cikk a Bauhaus okkult szektakultuszáról is jelzi, hogy a modern verbális bírálata ellenére Makoveczék nagyon is elődeikként tartották, tartják számon az okkultista Bauhaust. És pl. a nagyon sötét kapcsolatrendszerű herendi manufaktúra épületén olyat építettek meg, amit már Gropius is tervezett. Ez ugyanaz a banda.

Névtelen írta...

Természetesen! Blavatskyn, Gurdjieffen kívül Steiner is hatással volt a Bauhausra (a tanárai majdnem mind a teozófiai mozgalomhoz tartoztak és látogatták is Steiner előadásait!), ezen a ponton viszont azonnal tetten érhető az organikus építészet okkult háttere, amit ha konkrétizálunk egyértelműen a gnosztikus filozófiákról beszélünk. Nem véletlen a gyakorta emlegetett ezoterikus, transzcendens "mágia" sem, amiről elég sűrűn lehetett hallani az organikus építészet háza táján. Hadd fűzzem még hozzá a személyi kultusz emlegetéséhez, hogy a követők (és azok követői) egymástól már egyre kevesebb információt tudnak átvenni hiszen nem értik a lényeget (azt gondolják hogy nincsenek azon a szellemi érettségi szinten mint a "beavatott mester") és a zavarba burkolózó lényeg helyét egy hiedelemrendszer váltja föl, gyakorlatilag egy kultuszon alapuló vakhit, mely újból deviálva kerül átadásra, de az alap (szimbolizmus, szerkesztések stb) soha nem torzul, mert dogmatikusan van benevelve a követőkbe. Így lehet az, hogy a követők már azt sem tudják, hogy mit csinálnak, viszont a "nem tudás" nem felmentő tényező. Ma az ÖSSZES építész a modernista kultusz öntudatlan terjesztője, vagy Magyarországon át lehet fordulni az organikus építészetbe, csöbörből vödörbe.

Névtelen írta...

Egyetlen dolog van amit szerintem még meg kell említeni a téma kapcsán:

Ha háttereiktől eltekintünk el kell ismerni, hogy pl. a dekonstruktivizmus és az organikus építészet is felvonultatott elképesztő szellemi teljesítményeket ami mellett építészetelméleti szempontból sem lehet elmenni.
Pl. formaalkotó szisztémáik és virtuóz megoldásaik tényleg nevezhetők zseniálisnak.
(Pl. Az Eisenmann féle folding, Hadid dinamizmuson alapuló szerkesztési és formaképzési elvei, Makovecz analógiás-
nagyításközpontú megközelítései)

Ezek rendkívül értékes szakmai dolgok és az építészet javára is fordíthatók.

Bobkó Csaba írta...

Az építész személyi kultusza, az angol nyelvterületen "starchitect" néven ismert jelenség, ami szintén közös elem a modernizmus különféle változatai, (poszttal vagy anélkül) és a Makovecz-iskola között, nagyon leleplező módon illeszkedik modern korunk celeb-kultuszaihoz. Színészek, énekesek és gyakram mindenféle csepűrágók istenítése mellett a sztárépítészeké annyival még rosszabb is, hogy egyértelműen mágikus képességet, zseniális kreatív hatalmat tulajdonít ezeknek a PR-juk, míg a szórakoztatóipari csepűrágóknak többnyire nem, viszont azok produktumait is telezsúfolják okkult, sátánista szimbolikával.
Érdekes, hogy Makovecznek, a Bálványnak csak a katolikus egyház egyes papjaival és vezetőivel volt konfliktusa (de ez Erdélyre látványosan nem vonatkozott, ott végig maradtak katolikus egyházi támogatói!), a reformátusokkal nem, pedig nekik is tervezett templomokat, ahogy az evangélikusoknak is legalább egyet. A reformátusok mániája volt és részben máig az a "bálványimádás" vádja pl. a pápisták ellen, ugyanakkor boldogan elfogadták és kiszolgálták pl. Makovecz saját személyének bálványozását és pl. a kolozsvári templomba tervezett nagyon meghökkentő "bálványait". Természetesen az egyház múltjának ismeretében (amiről még lesz szó a Kitalált újkoron) ez a protestáns kétfenekű vallásosság régebben inkább a szabály volt, mint a kivétel. (a felszínen a "tiszta kereszténység", a Csak a Szentírás trójai falova, a ló hasában meg okkultkodó, rózsakeresztes lelkészek és teológiaprofesszorok és örök forradalmárképzés a kollégiumaikban, egyetemeiken)

Bobkó Csaba írta...

Ez eddig a szekta beavatatlanok távoltartására szolgáló halandzsa-terminológiája, tessék nekünk, köznapi halandóknak érthető szavakkal megfogalmazni, mit is jelent ez, ha lehet, képek linkelésével.
Én ismerem a teológiai elvet, hogy a döglött kutya szájából is folyhat az élet vize, tehát elvileg nem zárom ki, hogy a felsorolt, egyébként maximálisan destruktív építészek bármelyike is tervezhetett valami hasznosat, vagy szépet. Hogy gyakorlatilag is így van-e, azt nézzük meg a konkrét épületeken. Makovecz egy-két épülete elfogadható, de azokba nem pakolt okkult szimbólumokat, hanem pl. Kós Károlyt utánozta. Bár azt tette volna mindig... Vagy más normális építészt. (Kós politikai nézetei egyébként meglepőek bizonyos témákban, de építésznek szerencsére nem volt forradalmár.)

Bobkó Csaba írta...

A Makovecz-féle analógiás-nagyításközpontú izé, ha egyre gondolunk, egyáltalán nem szép, vagy normális dolog épületeken és pl. a Sidney operaházon jóval előtte alkalmazta egy modernista, ez is bizonyítja, hogy az álorganikus Makovecz-stílus nem ellentéte a modernizmusnak.

Névtelen írta...

Ki akartam térni erre a kérdésre, örülök hogy szóba került. Ezek az ideológiák nem rekedtek meg az építészet színterén sőt ! Ezek alapvetően nem is építészeti vonatkozásúak, az élet minden területére befolyással bíró társdalmi-filozófiai irányzatok melyeket ma szinte az egész világon alkalmaznak. Ugyanígy beférkőzött a művészetekbe (absztrakt művészetek stb), szórakoztatóipari vonatkozási vannak , gyakorlatilag az összes fővonalas előadó ma ebben dolgozik (teljesen mindegy hogy tud róla, vagy nem), jelen van a gazdaságtudományokban, divatban, politikában, persze minden ágban aktualizálva, és gondosan hozzáalakítva. Olyannyira zseniális -és tervszerű- ,a New Age sátánizmus elterjesztése mintegy 100 év alatt hogy a folyamat valós (és gonosz) metafizikai háttértámogatása nem lehet kérdés. Erre fel kell hívni mindenkinek a figyelmét, mert a jelenleg uralkodó szekularizmus és materializmus állati szinten tartja az emberek gondolkodását.

Névtelen írta...

Sokan alkalmazzák, nem is meghatározható ki találta ki.
Egyébként pedig szándékosan kerültem a halandzsaterminológiát. (Pl. amelyeket Salingaros sorol)

Viszont egy módszertani újítás hogy lehet destruktív ? Pl. a dugattyú feltalálása hogy lehet destruktív ? Úgy hogy tankot építek. De építhetek segélyszállítóautót is. Csak erre szerettem volna utalni.Bobkó Csaba írta...

Valóban, nem építészeti gyökerű jelenség az építészeti tudás és gyakorlat, illetve a korábbi épített örökség agresszív elpusztítása, hanem egy általános romboló ideológia és spiritualizmus behatolása az építészet területére IS, ahogy minden más területre is, nagyjából a bolsevik forradalommal egy időben. A Kitalált Újkoron sokszor idéztem Sabbatáj Cví és Jacob Frank megfogalmazásait erről a világromboló nihilizmusról, idéztem Barruelt és Nesta Webstert. Őt érdemes itt újra idézni, mert röviden összefoglalja a lényeget, ami az építészeti modernizmus forradalma mögött is áll:

"Mi volt e rejtett hatalom célja ? Pusztán egy bajor professzor agyában született, húsz évvel korábbi, pusztító terv volt-e, vagy már valami sokkal régebbi, rettenetes erő megjelenése, ami évszázadokon keresztül lappangott és amit Weishaupt és szövetségesei most felébresztettek? A középkori sátánizmus kitöréséhez hasonló rémuralom nem magyarázható anyagi indítékokkal. A gyűlölet, kéjvágy és kegyetlenség orgiája nem annyira a gazdagok ellen irányult, mint inkább a szegények ellen, de legfőképpen a tudomány, művészet és szépség elpusztítására, az egyházak és minden olyan nemes és szent dolog lerombolására, amit az emberiség nagy becsben tartott . Mi volt ez, ha nem sátánizmus?"

("Titkos társaságok és felforgató mozgalmak")

Bobkó Csaba írta...

De hol ez a konkrét módszertani újítás a három emljtett építésztől, ami önmagában jó? (mondom, elvileg nem zárom ki, hogy bűnös ember is tehet jót, de lássuk a konkrétumokat!)

Névtelen írta...

egy kis félreértés van köztetek egy fogalomban:

a premodern vs. pre-modern.

a hivatalos magyar építészettörténet a „premodern” építészet alatt a kb. 1904–1914 közötti kora racionalista épületeket említi, Magyarországon vagy 2 tucat épült belőlük (pl. Lajta és Málnaiék építészete). névtelen kolléga ezekre gondolt.

míg te a latinos premodern kifejezés alatt a modern építészet előtti történelmi építészetet hívod így, amelyett 1920-as évektől fokozatosan leváltott a modern építészet.

z

Névtelen írta...

Wright-féle Taliesin iskola azért nem lett az általános kortárs modnernizmus része. Nagyon kisebbségben vannak. <1%

z

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm a pontosítást! Igazából tudnom is kellett volna, ismertem a premodern ilyen jelentését, de angolul meg inkább úgy használják, ahogy én tettem most. Az az érdekes, hogy pl. a szecesszió is előfutára a mode4rnnek, szintén lázadás volt és dekadens is, de erről épp neked köszönhetően már esett itt szó. Ugyanazok az építészek szívbaj nélkül álltak át egy új divathullámra, bűnnek nyilvánítva azt a díszítést, amit az átkos múlt héten (a Párt legújabb határozata előtt) még agyba főbe pakoltak fel a szecessziós épületeikre! :-) Tom Wolfe írja is, ahogy pl. Gropius egy balos építészkongresszuson, miután burzsoának bélyegezték addigi irányvonalát, egy éjszaka során ideológiai hátraarcot csinált és megszületett a Bauhaus...

Bobkó Csaba írta...

Ezt Tom Wolfe is így álljtja be, talán nemzeti büszkeségből (tehát Bauhaus - Gonosz, Wright, a Miénk: Csodálatos, de a Gonosz Bauhausos Külföldiek kitúrták megérdemelt helyéből), ezzel szemben Salingaros nem cicózik és egy kalap alá veszi a két rivális csapatot. Hajlok rá, hogy neki van inkább igaza, miközben Wright korai épületeiben azért látok értéket, főleg a népivé vált (tömeges) változatokban. A Ház a Vízesés felett modernista marhaság, milliókért kellett megerősíteni, mint műemléket, mert persze alámosta a vízesés. Ez az öncélú szenzációkeresés nem válik be, ez már a Zaha Hadidok és Makoveczek önfényező kultusza.

Névtelen írta...

nekem tetszik a Vízesés Ház. : )

Wright valóban erőszakos építész volt, nem hallgatott a mérnökökre, hogy erősítés kell a patakban a ház alapjaihoz.

majd 70 éven át tervezett, ebből az utolsó 15 évben már nem voltak szép dolgai:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Frank_Lloyd_Wright_works

z

Bobkó Csaba írta...

Nekem is tetszik benne a vízesés és az erdő... :-)
Megdöbbentő, hogy már az 188y-as években tervezett, hogy eleinte voltak jó dolgai, az ennek is köszönhető. Egyébként az amerikai építészetben voltak akkoriban mellbevágó dolgok, ami európai szemmel szokatlan, de oda passzol és ördögűző szemmel is érdekesek. Azért pár ilyet utánoztak Európában, még Pesten is.
A Bauhaus egyik mintaadója is lehetett Wright, megdöbbentő, nála milyen korán kedődött a premodern (előmodern, nem tévesztve össze a modern előttivel) Ez az épülete: http://en.wikipedia.org/wiki/File:LarkinAdministrationBuilding1906.jpg lehett volna díszlet Fritz Lang Metropolisában! Szerintem Salingaros joggal említi őket egy lapon, Végül mindenképpen behódolt az öreg a fősodornak és a korábbi dolgaiban is csak a rusztikus családi házak az érdekesebbek, de nem a legbarátságosabbak a kor amerikai kínálatából.

Névtelen írta...

vmely könyvben olvastam párhuzamot a szecesszió és a marxizmus ill. az expresszionizmus és a misztika között. majd begépelem.

z

Névtelen írta...

Elnézést, hogy névtelenül írkálok de nem szeretnék külön accountot reggelni (júli 22 aláírás nélküli kommentek)

Konkrét módszertani újítások melyekre gondolok: Szoftverek alkalmazása az építészetben, digitális építészet (digitális 3d modellezés alkalmazása) új anyagok innovációja vagy azok támogatása, geometriai kísérletek, parametrikus építészet, szerkezettervezési újítások,
továbbá kutató műhelyek létrehozása, oktatás pl. Bécsi egyetemen (ingyen) és amit még fontosnak tartok: együttműködés a társtudományokkal illetve a társművészetekkel.

Ezeket a Salingaros által pozitív példaként felhozott Krier képtelen lett volna véghezvinni. Mint ahogy az építészet is gyenge amit művel, hiába tiszta (N.S. szerint) ideológiailag, szellemileg nem nyújt teljesítményt, unalmas és egyébként is, miből gondolja N.S. hogy azok az építészeti korok melyből Krier merít nem voltak okkultizmussal fertőzöttek ? (Azok voltak... Babylonra sőt Uruk-ig visszamenőleg)

Bobkó Csaba írta...

Te viccelsz. Szoftvereket és digitális modellezést a Salingaros által kedvelt "neotradícionalista" épjtészek is alkalmaznak és ezek nem köthetők se Eisenmannhoz, se Hadidhoz, se Makoveczhez... Geometriai kísérleteket nyugodtan végezhetnek, csak például Makovecz számára az öncélú geometriai szimbolizálás fontosabb volt, mint jó épületek tervezése, a szerkezettervezési újításokat senki nem utasítja el, ha valami hasznosat hoznak, stb. A "neotradícionális" épjtészet nem régi korok külső formai megoldásainak utánzását jelenti (de nem is utasítja el), csak egyszerűen annyit, hogy alkalmazza a történelem során felhalmozott épjtészeti-urbanisztikai tudást. Azt, aminek jókora részét a modernisták dogmatikus-utólpista ideológiájuk alapján nyilvánítottak tilosnak. Vagy egyszerűen hiányzik a tudásuk, hogy alkalmazni tudják.

Krier számomra is elég unalmas, de felesleges kiragadni az ő nevét, a világban akad párszáz épeszű épjtész, Salingaros sorolhatortt volna másokat is. Az okkultizmus jelenléte az építészek körében önmagában nem a témánk, Salingaros is így gondolja, sőt tőlem e téren liberálisabb. Tehát ha egy (sok ) építész eljár a páholyába okkultbohóckodni, (illetve ez azért veszélyes dolog), de a szakmai munkájában szép és jó épületeket épít, az építészeti hagyomány vívmányaira támaszkodva (ha tud, újítva is), ezzel jól kiszolgálva megrendelőit, akkor sem rossz építész, ha egyébként felpakol a homlokzatra egy mindent látó szemet. Sokkal rosszabb az az építész, aki nem tagja szk. páholynak, nem rak az épületére vakoló szimbólumot, csak éppen rossz épületet épít, mondjuk egy tömbszanálás keretében és cirkuszol, perrel fenyegetőzik a szerzői jogaira hivatkozva, ha a lakók valamit át akarnak építeni rajta, hogy kényelmesebb legyen számukra. (Makovecz megtette az utóbbit a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium udvara esetén!)

Tom írta...

Azért nem ártana tisztába lenni az építészeknek és a papoknak is a kereszténység szimbólumvilágával...A tudatlanság nem mentség.Persze nem csak tudatlanságról van szó.Ha pedig valaki ellenállhatatlan kényszert érez arra ,hogy kifejezze okkult,gnosztikus,szk,vallásos érzéseit az építészet nyelvén -nosza vállalja fel kicsoda és micsoda alapítson egyházat aztán ott lehet építkezni a világ nagy építőmesterének dicsőségére.De nem a keresztény templomokban.

Névtelen írta...

Nem viccelek. A számítógépes rajzolás és a szoftveres formaalkotás vagy az algoritmikus tervezés teljesen más dolgok. Te az előbbiről beszélsz ami csak annyiban különbözik a ceruzával rajzolástól, hogy az egeret kell fogni... A tradícionalisták technikafelhasználása ennyiben ki is merült.

Geometriai kísérleteket végezhetnének... És végeznek ? Mutasd be légyszíves ezeket a munkákat kiváncsi vagyok.(Nem végeznek)

A neotradícionalizmushoz ahogy leírod, annyit fűznék, hogy magam is hasonló véleményen vagyok, ezesetben viszont a jelenkori tudást is alkalmazni kellene és nem ördögöt kiáltani nem euklidészi geometriák láttán. (Márpedig sokan ezt teszik) Felhívnám rá a figyelmed, hogy sokszor a hiperbolikus felületek bizonyos lefedések esetén gazdaságosabbnak bizonyultak mint az alátámasztottak. Vagy a természeti analógiákon alapuló szerkezeti újítások mint pl. a csontszövetet másoló szerkezet ezerszer hatékonyabb konstrukció mint a téglafal. Krier és körei hol értek el ilyen erdményeket ? Hol értek el bármilyen áttörést ? Kezeljük helyén a dolgokat azt javaslom.

Mellesleg téves az a megállapítás, hogy az építészetnek a megrendelők kiszolgálása lenne a feladata.

Bobkó Csaba írta...

Hát persze, hogy a megrendelő van a Nagyságos Építész Uraságért! :-)

Névtelen írta...

Nem, hát pont ez ellen állunk fel...
A megrendelő igénye fontos de nem írhatja felül a következő magasabbrendű célokat: konzisztens városkép, utcakép, szerkesztettség és van egy természetes igény valamilyen gondolatiságra is ami szellemessé teszi az egészet.

Ha elkezded csinálni megérted. De a többire nem válaszolsz ? Érdekelne kiket említesz meg az élők sorából és milyen munkájukat (meg persze, hogy milyen kutatási munkát végeznek)

Bobkó Csaba írta...

Jól látjuk, hogy magán a megszállt egyházon belül is folyik egy kötélhúzás, hisz miután Makoveczet a prímás letiltotta, látványosan kiálljtást rendeztek a műveiből a Vatikánban és Czike Lászlótól is értesülhettünk az ezzel kapcsolatos szövevényes viszonyokról a hazai kat. papságon belül:

"Történt egyszer, hogy a keresztapámmal a politikáról, a rendszer­vál­tás­ról, azon belül is Antall József szerepéről beszélgettünk. (Ekkoriban jómagam egy katolikus kereszténynek hitt levelezőlis­tán – is – sűrűn leveleztem. „Szerencsétlenségemre” csak ex post értettem/tudtam meg, hogy a lista nagyrészt konvertita tagokból álló, neokon (keresztény cionista) „elvi alapokon” nyugvó, okkult pap (Paskai László kreatúrája, alias: „Varánusz”) tulajdonában és irányítása alatt működő, ezoterikus lista volt.) Keresztapám nagy titokzatosan előadta, hogy Bolberitz atya, aki Antall József halálos ágyán, a miniszterelnök gyóntató papja volt – négy­szemközt meg­gyóntatta, és feladta a haldoklónak az utolsó kenetet - Antall ha­lálát követően bizalmas körben „bejelentette”, hogy a miniszterel­nök halálában megtért, és hívőként távozott az élők sorából. (Eh­hez magyarázatként hozzá kell fűznöm, hogy Antall József „rend­szer­váltó” miniszterelnök szabadkőműves volt, de halála előtt ettől függetlenül sem élt „valami” keresztényi (házas és családi) életet. Ezért is kellett megtérnie. Más kérdés, hogy a megtérése mármost – társadalmi, közéleti értelemben - hír, vagy nem hír? Mert hogyha hír, miért nem hozták (nagy)nyilvánosságra? Ha pedig nem publi­kus - miért nem őrizték meg, mint exkluzív gyónási titkot?!) Nem tudtam, hogy a történet nem publikus (?), keresztapám pedig nem mondta. Ezért, mint érdekes nóvumot, levélben feltettem említett levelezőlistámra. Óriási közfelháborodás volt a válasz, elsősorban a Varánusz részéről. Néhány nappal később felhívott telefonon ke­resztapám, és nagy rejtélyeskedve, szűkszavúan csak ennyit mon­dott: „Laci­kám, túl sokat beszélsz!”. Aztán, pár nappal később a Varánusz – „tulajdonosi jogával” élve - se szó, se beszéd, előbb el­némított, majd adminisztratíve leíratott a levelezőlistáról. Nyilván­valóvá vált, hogy túl sok olyan titkot tudok, amelyek listára tétele – kvázi „nyilvánosságra hozatala” - veszélyeztetheti a (polgári) hata­lom és a kurzus felhőtlen és diszkrét kapcsolatát, még egy szolid ferences Va­ránusznak álcázott konvertita levelezőlistán is. Jut e­szembe, külön érdekesség, hogy a tárgyi lista – Angelosz majd Ha­giosz, a „bukott angyaloké” pedig Envoy – példaképe és mentora mind­végig éppen Barsi Balázs ferences atya (még jön) volt.
Nem véletlenül…
Szóval, félig tréfásan szólva – nyugtával dícsérd a papot…"

Bobkó Csaba írta...

"Makovecz Imre háza… No hiszen… Már a leírás is, mintha sza­bad­kőműves pá­holyülés „építési tervrajza” lenne. Egyrészt 1985 körül „elnyerte” a Windsor-kastély rekonstrukciójának pályázatát. Valőszínűleg itt lett tagja a Teozófus Társaságnak. (Vagy az Angol Nagypáholynak.) Tagja Zelnik József „templomos” titkos társasá­gá­nak, amely fedett kulturális és karitatív szervezetek leple alatt, személyi összefonódások selyemfonatú működtetésével, 20-25 éve effektív „vakolással” – a társadalmi folyamatok észrevétlen befo­lyá­solásával, manipulálásával – is foglalkozik. Makovecz az Elnök „jobbkeze”. Erdő Pé­ter bíboros – aki akkoriban még „csak” a Páz­mány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai kollégiumának rektora volt – megvonta Makovecztől az újjáépítésre vonatkozó szerződést. (Lásd: http://hetivalasz.hu/itthon/mako-es-jeruzsalem-34280/) A már em­lített leve­le­­zőlistán „más afférok” is történtek, nem csupán sze­rény szemé­lyem okozott nem várt konfliktusokat. Katolikus papok megírták, hogy Makovecz sátánista, démoni szimbólumokkal teli­rakott és me­rész statikájú „templomaiban” nem tudnak misézni, mert ami­kor az átváltoztatás szövegét kezdik mondani, elszorul a torkuk, és képtelenek folytatni, kénytelenek befejezni. Mikor már vagy az ötödik pap írta ugyanezt, Varánusznak roppant kellemet­lenné vált a téma – nem tudhatta, milyen titkok rejtőznek még a piliscsabai építkezés homlok-és hátterében, így azt sem tudhatta, mikor lesz a kegyvesztett magyar Hiram Abif-ból újfent az egye­sült égi és föl­di main­stream ünnepelt tagja. (Mára – hála a Vik­­tor­nak – újra az lett.) Ezért rögvest elhallgattatta a démonok ellen „fellázadt” szószátyár papokat, akárcsak engem, kicsivel később…"

Az persze naív találgatás Czike részéről, hogy Makovecz 85 körül lehettt volna Londonban a Teozófus Társaság tagja, akkor már évtizedek óta foglalkozott teozófiával. Sajnos kedvenc Salingarosunk is naív, vagy meghasonlott lehet az általa rajongva tisztelt barátja, Károly velszi herceg kapcsán, hisz Makovecz herceg általi meghívása is jelzi, hogy a trónörökös a hagyományos építészet tiszteletreméltó támogatása mellett és ellenére a feje búbjáig benne van az okkultista szövevényben, sőt, annak egyik legismertebb, magas rangú tagjának kell lennie, ha a konteók csak kicsit is igazak. Szerencsére Makovecz épületei nem győzték meg a herceget sok mindenről, mert M. csak egy piramis formájú esőbeállót építhetett egy londoni parkba (amit azóta a Modernizmusellenes Felszabadítási Front harcosai felgyújtottak!!! :-) ) és az együttműködésük ezzel végetért. Győzhetett a herceg jobbik énje, amelyik a szép és jó épületeket többre becsüli a vakoló testvérnél. Egyébként a herceg nyilvánosan kabbalista mestert követ, ez is jelzi, hogy az okkultkodás az építészet terén nem jelent automatikus gonoszságot, bár jobb lenne, ha a herceg meg tudna szabadulni okkult béklyóitól. Persze, hogy nem tud, ebből az ő szintjén nincs menekvés...

kételkedő írta...

Csaba, az ún 'ökologikus építészetet' te hova sorolnád ebből a szempontból? Ilyen dombházak meg passzív házak stb, de van benne tradicionálisnak látszó elem is, pl vályog építkezés, parasztházakra hajazás stb. Én egyáltalán nem értek hozzá, de például Ertsey Attila is valami ilyet képvisel, márpedig ő bevallottan steinerista, és Makovecz tanítvány is. Nem mellesleg zsidó is, és most Ángyán körül lehet látni, nemzeti radikális jelszavakkal.
Van egy ilyen zöld vagy ál-zöld irányzat, ez vajon mennyire illik bele a koncepcióba? Maga az autonóm vagy energiatakarékos ház elképzelése nekem szimpatikus lenne, de vajon jó-e, hogy ilyen emberek a képviselői, ilyen filozófiai háttérrel?
http://www.ertseyattila.eoldal.hu/cikkek/ertsey-attila.html
Persze, nagyon kíváncsi lennék az építész hallgató véleményére is!

Bobkó Csaba írta...

Nagyon jó, hogy keresik ezeket a megoldásokat. Bár szerintem az évezredek alatt felhalmozott tudás épp elég ökologikus épületeket és településszerkezetett eredményezett, amit mondjuk a védelmi szempont eltorzíthatott, vagy néha a haszonhajhászás. Zsidó építészek is lehetnek jók, de a kabbalista maszlagra, mint háttérre alapozók legalább társadamilag veszélyesek. Gondolom, jó épületeket se tőlük várhatunk elsősorban.

Bobkó Csaba írta...

Na nézzük pontról-pontra, ahogy kérted:

"Nem viccelek. A számítógépes rajzolás és a szoftveres formaalkotás vagy az algoritmikus tervezés teljesen más dolgok. Te az előbbiről beszélsz ami csak annyiban különbözik a ceruzával rajzolástól, hogy az egeret kell fogni... A tradícionalisták technikafelhasználása ennyiben ki is merült."

E blogon és testvérén többször tárgyaltuk "Z"-vel a kabbalisták módszerét, konkrétan Abulafiáét a Tóra betűinek véletlenszerű kombinálá
sáról, amit a korai modern mágusok felelevenítettek. Te itt (és tanáraid)szintén mágikus eszközként lengeted be a Nagy Számítógépes Technológiát, amit a beavatatlan bugris tradícionális épjtészek persze nem tudnak alkalmazni. Ők nem varázslók, csak porban gázoló plebs... :-) Épp erről ír Salingaros, a tudományos terminológia halandzsakénti szélhámos felhasználásáról, a vele való visszaélésről.

"Geometriai kísérleteket végezhetnének... És végeznek ? Mutasd be légyszíves ezeket a munkákat kiváncsi vagyok.(Nem végeznek)"

A primitív bunkók...

"A neotradícionalizmushoz ahogy leírod, annyit fűznék, hogy magam is hasonló véleményen vagyok, ezesetben viszont a jelenkori tudást is alkalmazni kellene és nem ördögöt kiáltani nem euklidészi geometriák láttán. (Márpedig sokan ezt teszik)"

Már megint az áltudományos halandzsátok. Nem értek hozzá, de gondolom, ha egy ma divatos építész műveiben van nem-euklidészi geometria, akkor ugyaúgy van egy régi parasztházban, vagy a Notre Dame katedrális épületében is...

"Felhívnám rá a figyelmed, hogy sokszor a hiperbolikus felületek bizonyos lefedések esetén gazdaságosabbnak bizonyultak mint az alátámasztottak."

Ki mondta, hogy ne használják? Bár megnézném azt a gazdaságossági számítást, főleg egy nemsokára várható erőforrásszegény gazdaságban.

"Vagy a természeti analógiákon alapuló szerkezeti újítások mint pl. a csontszövetet másoló szerkezet ezerszer hatékonyabb konstrukció mint a téglafal. "

Ragyogó, ha hatékony, alkalmazni kell. Azért mellékeld az ezerszeres hatékonyság számjtási módját és az eddigi gyakorlati alkalmazási referenciákat. De elvből senki nem utasítja el se ezt, se más újításokat a modernizmus szélhámos alapjait benmutató körökben.

"Krier és körei hol értek el ilyen erdményeket ? Hol értek el bármilyen áttörést ? "

Az "áttörés" iránti viszketegségetek egy messianisztikus utópikus ideológián alapul. Az emberek többsége nem a Haladás Katonája akar lenni, nem forradami áttörésekről álmodozik, hanem jól szeretne élni, és hasznosítani az őseinktől örökölt tudást, amit a modernisták ellenségesen pusztítottak, vagy máig teszik.

"Kezeljük helyén a dolgokat azt javaslom."
Nyitott kaput döngetsz, az áltudományos halandzsát használó modernista építészet helye a leleplezett szélhámosok helyén kezelendő.

"Mellesleg téves az a megállapítás, hogy az építészetnek a megrendelők kiszolgálása lenne a feladata."

Nem téves, ti nem így akarjátok, de mi, megrendelők meg így. És melyikünk tartja el a másikat?

kételkedő írta...

A zsidó származás önmagában nekem sem jelent semmit, csak így, együtt a többivel riasztó...

Bobkó Csaba írta...

Persze, egy vészjelző. A zsidó misztikus nihilizmusról, xenofóbiáról és a vérvád-ügyekről a leginkább tényfeltáró dolgokat gyakorlatilag kizárólag zsidó szerzőktől tudjuk, mert csak nekik van betekintésük ezekbe a héber-arámi irodalmakba és ők ismerik belülről ezt a közeget. Szerencsére köztük is kinevelődnek erkölcsös emberek, akik kötelességüknek érzik megosztani a nagyvilággal szörnyű ismereteiket. A közösség tagjainak többsége azonban a szocializációjának megfelelően viselkedik, vagyis alapvetően xenofób beállítottságú. Ezért van okunk bekapcsolva tartani a vészjelzőinket, ha valahol sok zsidót látunk tömörülni egy mozgalomban.

kételkedő írta...

Érdemes megnézni, egyes építészek miféle alkotásokat építenek, pl Sir Norman Foster, akinek a keze nyomát viseli a kazah Astanga. Épp nemrég merült fel egy furcsaság, hogy Kazahsztánban a levegőből (vagy pl Google Earth)egy pentagrammát lehet látni. Persze, a szovjet időket magyarázták bele, de ha megnézzük ezt a várost, hát, eléggé mellbe vágó a szimbolikája:
http://williamcooperrevisited.wordpress.com/2011/10/20/illuminati-capitals-astana/

kételkedő írta...

Hát persze, nem kell olyan messzira menni, van nálunk is bőven szimbolika. Nézzétek mindjárt a Megyeri hidat Budapesten:
http://tua.hu/wp/?p=13615

Bobkó Csaba írta...

Illuminated piramis. Makovecz még a szárnyakat se felejtette le... :-) Köszönöm, ezt se ismertem.

kételkedő írta...

A kazah fővárost (azt én se), vagy a Megyeri hidat nem ismerted?

Bobkó Csaba írta...

A kazah főváros vakoló szimbolikáját ismertem, csak a távoli, egzotikus megyeri hídét nem... :-)

kételkedő írta...

Mutassak még egzotikus építményeket?:-)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A9cs_Postapalota_C%C3%ADmer.jpgú
A pécsi Postapalota homlokzata. Ezt osztogatják a facebookon, a népek pedig lelkesednek. Senki sem veszi észre, hogy összekombinálták a Szentkoronát a vakoló szimbólumokkal? Kíváncsi lennék, milyen messzemenő következtetéseket szűrsz le ebből a trendből?
Most ugye, nagyon divatba jött a "nemzeti érzés", a Szentkorona értékrend, ami - ha megfelelő irányba terelődik - , jó dolog is lehetne. De máris ott vannak belül a "marranó kukacok", és mivel az átlagembernek (de még a krémjében is alig) nincs fogalma ezekről a dolgokról, könnyen el lehet terelni rossz irányba. Végül is, a Szenkoronát és a történelmi címert angyalok tartják, a korona sugárzik, az meg, hogy az egész piramisba van foglalva, kit érdekel, ki veszi észre...
Pedig itt két, gyökeresen ellentmondó elvről van szó: a Szentkorona értékrend életközpontú, és elvileg alulról kell építkezni, ami kizárja a titkos elitek titkos döntéseit, a vakoló értékrend pedig... hát tudjuk.

kételkedő írta...

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A9cs_Postapalota_C%C3%ADmer.jpg
Ez a jó link.

Bobkó Csaba írta...

Egy jó ismertetést közöl Henry Makow Gurgyijevről, akit Salingaros a Wright-iskola ezotérikus háttere egyik forrásaként emljt a cikkben:

http://henrymakow.com/2013/08/George-Gurdjieff%20.html
Az eredeti cikk, illetve könyvismertető: http://www.terrorism-illuminati.com/blog/sufi-conspiracy#.UhHCiHmpZlJ

Nagyon érdekes lártni, hogy az építészszakmát eltérítő modernizmus terroristáinak és a modern totalitárius rezsimeknek közös az okkult-szervezeti háttere!

Bobkó Csaba írta...

Egy más témájú cikkben az Indexes szerző jól összefoglalja a praktikus hétköznapi józanságon alapuló Makovecz-kritika lényegét az olyan átlagember, vagy sajtós részéről, akit vagy nem érdekel az okkultizmus kérdése, vagy polkorrekt okból nem akar belemenni:

http://index.hu/kultur/2013/08/21/istvan_az_allamtitkar/

"Az ilyen erős, gyomron rugó képek miatt akár jó darab is lehetne Alföldi István, a királya, hiszen ott van benne az összes kérdés, amit csak egy rendezőnek fel kell tennie. De mégsem lett az, mivel Alföldin, úgy tűnik, előtört a Makovecz-szindróma. A kór elnevezése onnan származik, hogy az organikus építészet mestere tervezett olyan épületeket, amiknél minden toronynak megvan a maga jelentése, és szimbólumok burjánzanak a folyosókon is. Csak hát élni lehetetlen bennük, mert nem terveztek bele slozit, vagy a sok ferde faltól rosszul lesz, aki belép. A funkció és a felhasználó ugyanis a tervezőasztalon teljesen lényegtelenné vált a jelentéshez képest. "

kételkedő írta...

Csaba, ez nem tudom hova illik, de érdekelhet téged.
ismered ezt?
http://2012.blogol.hu/read?perm=3622088#logdrb

Bobkó Csaba írta...

Igen, ez egy központi téma a magyar néphűlyítő okkultizmusban is és a nemzetköziben is. Tervezek vele foglalkozni. A manicheizmus a világfelforgató gnoszticizmus egyik fő forrása illetve fontos történelmi állomása. Valóban fontos szerepe a magyar középkorban, csak nem úgy, ahogy itt dicsérik, mert romboló volt. Pap Gábor a szentkorona szimbolikájába láttat bele manicheus szimbolikát és akár igaza is lehet. Ettől még a szentkorona OK, Pap Gábor meg nem... :-) A református templomok kazettás mennyezeteiről külön készülök írni, abban egyetértek Pap Gáborral és ezekkel, hogy az tipikus manicheus eredetű szimbolika. Más szóval vakoló, alkímista... A kor felforgató protestáns értelmiségei hozták nyugati peregrinációikról, ősi magyar, szkíta jellegük nincs, Erdélyben főleg (vakoló) szász mesterek készítették, nyugat-európai (vakoló) minták nyomán. Állami pénzen népszerűsítik őket pl. a neten is, lehet nézegetni, tömény szabakőműves-alkímista szimbolika, kicsit sem népi eredetű. A manicheizmus egy emberiségellenes vallási irányzat tagja. Számukra az anyagi világ , bene az emberi test a Gonnosz teremtménye, tehát elpusztítandó. Ezért propagálták az eutanáziát, a cölibátust és a plebsnek a homoszexet, meg mindenféle perverziót. Hogy ne legyen gyerek, ne adják tovább a (Gonosz által teremtett) életet. Lásd Katárok, stb. A katolikus egyház a cölibátust épp ezen legfőbb ellenségeitől vette át egy rossz pillanatában.

kételkedő írta...

Tényleg időszerű lenne foglalkozni vele, mert én beszélgettem nemzeti érzelmű, amúgy jóérzésű, de tudatlan hazafiakkal, akik Pap vagy Géczy vagy éppen Szántai magasztalói. És éppen Papnak ez a manicheus videója teszi rájuk a legnagyobb hatást, nem látják meg benne a rombolót.

Bobkó Csaba írta...

MArketing logikával gondolkozva, valószínűleg nem volt rossz ötlet a bandátz épp makoveczen keresztül megtámadni. SZántai, de még Pap sem váltak olyan, a legszélesebb közönség számára is ismert "ikonná", mint Makovecz, akinek "zsenialitását" és "magyar nagyság" voltát sok baloldali is elismeri. (elhiszi). Ennek a szimbolikus figurának, tekintélynek a megtámadása nagyobb visszhanggal jár, mint mondjuk Papé vagy Szántaié. Ráadásul jelentős haragot kelt, ami szintén erősíti a támadás ismertségét, mert botor módon az ördögűzőt reklámozták pár ledorongolással olvasottabb médiumokban. A dolog hírneve akkora volt, hogy még Makovecz temetési beszédébe is beleszőtte a neves tanjtványa, hogy "egyesek szerint sátánista volt", amit persze annak jelzésére tett, hogy micsoda elvetemültek is vannak a világon. Viszont egy hamis tekintély megdöntése csakis a rossz hír befogadásának ismert fázisain keresztül történhet. A bogár a fülekben van és ha idővel berágja magát, (amit a rohadó, használhatatlan, pszichésen zavaró Makovecz-épületek csak gyorsítanak), e kapun betódulhat ostromló seregünk a Pap Gáborok, Szántaik és más szélhámosok tekintélyének megdöntésére is.
Na, ennyit az ábrándjaimról... :-)

kételkedő írta...

Jaja, jól tetted...:-) Csak így tovább, és rántsd le a leplet a többi vakolóról is! Mi meg hozzuk, amit találunk hozzá.

Bobkó Csaba írta...

A kurucon Lipusz egy józan cikkben foglalkozik a Szent István-Koppány témával: http://kuruc.info/r/9/116668/
a közönség tömeges hülye reakcióira adott válaszát érdemes idézni:

"Egyébként az 1990 után rákos sejt módjára elburjánzó posztmodern neotáltos szélhámos "látóknak" köszönhetően rengeteg "hívő" van, akik nemhogy elemi szintű történelmi ismeretekkel, de józan ésszel sem rendelkeznek, miként ezt néhány Fb-s bejegyzésük mutatja. Persze, ezek kis közösségek, hiten alapuló szekták, akár a hitgyüli, semmi közük nincs a magyar történelemhez, mindenáron beleerőltetik a mai politikai ideológiákat és rögeszméiket egy 1000 évvel ezelőtti tradíciókon alapuló világba, ennélfogva megnyilvánulásaik sokkal inkább a pszichiátria, mintsem a történettudomány vagy a publicisztika illetékességi körébe tartoznak. Az Istvánnak tulajdonított hamisítvány, melyben ezek fenntartás nélkül hisznek, a rovásbotok elégetéséről, valamint a turul neve kiejtésének állítólagos tilalmáról, a Lúdas Matyi című magyar klasszikus rajzfilmet idézi, melyben nemes és nemzetes Döbrögi Dániel az első 25-ös részlet lerovása után kidoboltatja Döbrögben: - Ezennel megtiltatik a liba, lúd, gúnár szavak kimondása, helyettük ezentúl az izé szó használtassék! Ennyire kell ezeket és állításaikat is komolyan venni..."

Kőbe vésendő szavak. Eszerint az okkult alapú álpogánykodó széljobb idiótizmus ellen még a kurucinfó óriási olvasottságú fórumán is kiállnak egyesek. Érthető, mert a neve ellenére az elég jelentős fokban "labanc" szellemiségű hely is, kár, hogy nincs koherencia az üzenetei között. A tradícionalista irányzat (a László András-féle) szerencsésen képben van a kuruc propaganda hazugságait illetően, de egyes irányzatai kedvelik pl. Hitlert (maga László András inkább nem) és az irányzat egészében maga is okkultista alapú. Lipusz ettől is pragmatikusabbnak tűnik. Remélem, már megszűntek "egészségügyi problémái" és nem pazarolja tehetségét.

kételkedő írta...

Jól mondja Lipusz a szélhámosok rajongótáborának:
„…a történelem, fájdalom, nem hitkérdés, amivé néhány idióta neosámán tenni igyekszik és kurva sok pénzt keres a baromságaival persze - mert hát erről van szó.:D
S megtéveszt egy rakat embert .”

Ezek szerint azért Lipuszra nem maradt hatástalanul, hogy mégis csak végzett történelemtanár:-) (Bár alapvetően ez nem feltétlenül számít, de azért azt megtanulják, hogy a történelmi tények nem hit-kérdés, hanem a forrásokat kell elemezni, szövegkörnyezetbe helyezni, spekulálni pedig kockázatos és délibábos következményei lehetnek).

kételkedő írta...

Már megírta a cikkhez kapcsolódó vitát értékelő cikkét is.
http://kuruc.info/r/7/116728/
Jól nyomja ez a Lipusz...:-)Az egész lényege, hogy ostorozza azokat a szélhámosokat és követőiket, akik légből kapott információkra alapozva koncepciózus tévhiteket terjesztenek a magyar történelemről.

Egy részlet ebből, ami témába vág:

"A helyzetet súlyosbítja, hogy egyes sarlatán posztmodern neotáltos szélhámosok jó üzleti érzékkel, s azóta rengeteg pénzt keresve, az 1990-es évektől az eszmék piacán kezdtek el kufárkodni, és sorra hozták létre „újpogány” szektáikat. Ezek olyan tévtanokat hirdetnek, amelyek a történelmi hitelességgel, egyáltalán a józan ésszel és normalitással köszönő viszonyban nincsenek, s amelyeket semmiféle írott vagy tárgyi kútfőkkel nem szükséges alátámasztani, hiszen e kinyilatkoztatásokban egyszerűen hinni kell, s aki ezt nem teszi, az áruló, nemzetellenes zsidóbérenc. Érvekre, bizonyítékokra, hitelt érdemlő cáfolatokra semmi szükség nincsen. Nos, ezek az elmebetegek több kárt okoztak-okoznak a magyar nemzettudatnak és nemzetünknek, mint az összes finnugrista 150 év alatt együttvéve."

Névtelen írta...

Kleind Rudolf tanulmánya rávilágít, hogy Le Corbusier évtízedeken át a végső racionalízmusként kezelt Villa Savoye-ja mégsem annyira racionalista-funkcionalista épület, hanem van benne bőven metafizika...!

http://paris2011.blog.hu/2011/07/23/osszetettseg_es_ellentmondas_villa_savoye

z

Névtelen írta...

„Erdélyben főleg (vakoló) szász mesterek készítették, ”

inkább pingálták, semmint vakolták. : ) gondolom evangelista-rózsakeresztesek. : ) amúgy még az Ormánságban és az Őrségben lehet találni ilyen protestáns-népireneszánszos fakazettás mennyezeteket. Erdélyben amúgy a XVIII. sz. végéig fennmaradt ezen (késő- v. „virágos”) reneszánsz művészet, amikor mindenütt másutt már egy évszázada az ellenreformátus barokk dívott.

z

Névtelen írta...

ja, a „nemzeti ezoterika/new age” már a katolikus lexikonba is bekerült. : )

ill. nagy valószínűséggel a XIX. sz. nemzeti romantikus irodalmában ill. 45/56-os emigrációban keletkezett koholmányok az ősmagyarokról. Csíki székely krónika, Kassai kódex és még az Arvisura.

z

Tom írta...

Érdekes kérdés ,hogy miért lehet ekkora sikere -inkább magasabban kvalifikált rétegek körében a new age magyar megfelelőjének.

Névtelen írta...

Ha Lipusz így folytatja, akkor előbb-utóbb le lesz tiltva a kuruc.info-ról, mert annak a hirdetőinek a bizniszét és így a kuruc bevételeit ronthatja. a „zsidókeresztény”-gyűlölő nemzeti-ezoterikus newage-s-bizsus boltosok hiteltelenségének bizonyításával.

z

Bobkó Csaba írta...

Ez jogos aggodalom, de régóta vannak ott labanc cikkek, Petőfit is szidták már évekkel ezelőtt is, és most se partizánakció lehet, hogy kitették e cikkeit.

Bobkó Csaba írta...

Ragyogó cikk, köszönöm! Klein Rudolftól már több érdekes cikket linkeltél, láthatóan képben van. Egy újabb példa arra, hogy a modern kor különféle művészeti ágainak (irodalom, film, zene, építészet) tényleges üzeneteit csak azok érthetik meg, akik alaposan jártasak a judaizmus, kabbala, okkultizmus témáiban, és az ilyen kitekintéshez óriási előny zsidónak lenni... :-)
Makovecznek is előfutára Korbuzi (aki ujját a kor aranyerén tartotta) abban, hogy az épület annak ellenére nem törődik a használók praktikus igényeivel, tehát nem funkcionális, hogy egyébként "funkcionalistának" hirdeti a PR-ja, mert az igazi funkciója metafizikai-okkult üzenetek jelképezése.

A dolog akár megérhetne egy bejegyzést is, a mennyekbe vezető rámpa és csigalépcső, mint a villának álcázott Szentély spirális Szent Útja elég könnyen megfejthető, de ezt már a beavatott szakértő nem rágja az olvasó szájába:

"A felfelé mozgás fontos eleme a modern építészetnek." "A modern ember immár szabadon emelkedhet az egekbe."

"A Villa Savoye - mint arra már utaltam - metafizikát hordoz, a kor által felfogott kozmoszra utal, valójában templom, egy olyan korban, melyben a templom már régen nem szent. Ezért bújt villa mezébe. Oltára, mimbára vagy bimája ugyan nincs, de via sacrával rendelkezik, még akkor is, ha az nem egyenes, hanem spirális."

Az én megfejtésem: Jákob lajtorjája, méghozzá Blake verziójában, aki az okkult-felforgató közegnek van olyan celebritása, hogy garantáltan lehetett hivatkozási pont Korbuzi számára is:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blake_jacobsladder.jpg

Blake "A Menny és Pokol házassága" c. műve ( http://en.wikipedia.org/wiki/The_Marriage_of_Heaven_and_Hell ) egy korai kifejezése a Makovecznél is megjelenő gondolatnak. A mű illusztrációi láthatóan inspirálták pl. a Kalevala illusztrációinak, a német újpogány mitológia, vagy a Jankovics Marcell-féle János vitéz képi világát is.

Névtelen írta...

off: lehet, hogy a bakonyi indianoknak nagyobb befolyasuk van a magyar belpolitikara, mint a szabadkomuveseknek. : )

http://winwinszituacio.tumblr.com/post/60067677596/mi-koze-van-xenunak-az-indianokhoz-tizenharom?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_media_201309

Bobkó Csaba írta...

Tényleg érdekes. Nem akarom elkiabálni, de egy sátánista építész leleplezése eddig nem váltott ki ilyen heves reakciókat, mint egy barátságos beszámoló a bakonyi indiánokról... :-)
Valóban át kell értékelnünk a háttérhatalmakon bvelüli titkos rangsort!!! :-)

kételkedő írta...

Tegnap rémálmom volt... Azt álmodtam, itt vannak a választások, és én nem akarok egyik pártra sem szavazni. Harmadik alternatívának (én 1-2-ba beleszámítom a kormánypártokat és mindkét ellenzékét - liberóbolsik és Jobbik is) az Ángyán József mögött álló pártokat tették elém. De jaj, kiderült, hogy ezek a pártok a 'Makovecz-féle Magyarországot' akarják megvalósítani, és szinte csak zsidó-vakoló vezetőségük van. Az életfát a hétágú menórával azonosították, aminek természetesen lefelé is volt egy -sötét- vetülete, és fontosnak tartották a sötétséggel való kommunikálást... Aztán felébredtem, és rájöttem, hogy ez igazából a valóság. Na, ekkor kellett bevennem egy aszpirint. Ejnye Csaba, ennyire megfertőztél! :-)

Bobkó Csaba írta...

És milyen színű volt az aszpirin, kék, vagy vörös? :-)

kételkedő írta...

A piros kapszulát mi már bevettük :-) A kérdés inkább az, hogy mit kezdünk utána?
A minap meg egy nemzetközi hírű rockegyüttes koncertjén vörös pentagrammokat vetítettek ki a fényszórókból, és a frontember egy komplett sátánista imát mondott el. Ennyire elterjedt jelenség lenne? És vajon ők milyen megfontolásból csinálják? Ja, és ez nem egy bevallottan sátánista vagy ilyen irányzatú zenekar volt.